Vyzkoušet úkázkovou hodinu
BrickByBrick

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti EMPIRE Bratislava, s.r.o. v zmysle § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

1. Spoločnosť

1.1. Spoločnosť EMPIRE Bratislava, s.r.o., IČO: 47 935 227, so sídlom: Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, prevádzka EMPIRE jazyková škola, Vajnorská 100/A, 831 04, zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,odd. Sro, vl. č. 101070/B (ďalej len „Spoločnosť“) poskytuje služby v oblasti jazykového vzdelávania, pričom tieto podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a študentom jazykových kurzov a sú pre zúčastnené strany záväzné. Cieľom Spoločnosti je poskytnúť študentom čo najkvalitnejšie služby v oblasti vzdelávania.

2. Prihlásenie

2.1. Zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a študentom vzniká na základe podpísanej objednávky, t.j. registračnej prihlášky. Prihlásenie do kurzu je záväzné. Študent môže od zmluvy odstúpiť najneskôr 7 dní pred dňom zahájenia kurzu, a to písomne podpísaním a odovzdaním Odhlášky z kurzu. Prípad odstúpenia od zmluvy po riadnom zaplatení je upravený v bode 4. (Storno podmienky).

3. Platba

3.1. Kurzovné je možné hradiť prevodom na účet alebo vkladom v hotovosti na ktorejkoľvek pobočke Tatra banky, a.s.

3.2. Splatnosť kurzovného je najneskôr v deň zahájenia kurzu. V prípade kurzu „Maturita“ je možné zrealizovať úhradu v 2 splátkach, pričom prvú splátku je potrebné uhradiť pred začatím kurzu.

3.3. Číslo účtu Spoločnosti je 294 5460 187/1100  (IBAN: SK93 1100 0000 0029 4546 0187), variabilný symbol je uvedený v pokynoch k platbe, ktoré študent obdrží na základe podpísanej registračnej prihlášky.

3.4. Zmluvná sankcia za omeškanie: Ak sa dostane študent pri plnení záväzkov z objednávky do omeškania, môže si Spoločnosť uplatňovať zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania. Zmluvná sankcia sa vzťahuje aj pre prípad omeškania jednotlivých splátok v prípade hradenia kurzovného pri produkte „Maturita“. V prípade, ak Spoločnosť z dôvodu omeškania študenta s úhradou kurzovného od tejto zmluvy odstúpi (Bod 7,c), je študent povinný uhradiť Spoločnosti zmluvnú pokutu vo výške celého kurzovného do troch dní od odstúpenia od zmluvy.

4. Storno podmienky

Podmienky pre stornovanie kurzu a vrátenia kurzovného sú nasledovné:

4.1. Stornovanie kurzu po termíne registrácie do kurzu – storno poplatok je 10 % z kurzovného.

4.2. Stornovanie kurzu po zahájení prvého dňa výučby – storno poplatok: plná výška kurzovného.

4.3. Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť skupinu s počtom študentov nižším ako 6 a ponúknutia študentovi možnosti pokračovať s inou skupinou na rovnakej vedomostnej úrovni.

4.4. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu v kurzoch (zmena učebných osnôv, zmena miesta konania, zmena učebne, zmena učebného materiálu, zrušenie hodiny apod.) a zároveň si vyhradzuje právo na zrušenie kurzu, prípadne jeho časti.

  • Ak dôjde ku zmene v kurze alebo k jeho zrušeniu, bude študent bezodkladne informovaný.
  • V prípade zrušenia kurzu alebo jeho časti Spoločnosťou, vzniká študentovi nárok na vrátenie pomernej časti uhradeného kurzovného.
  • V prípade vrátenia časti alebo celej výšky kurzovného bude čiastka na základe požiadavky zákazníka prevedená na jeho účet do 14 dní.

4.5. Storno podmienky a poplatky sa vzťahujú pre prípady, kedy Spoločnosť poskytla študentovi možnosť zúčastniť sa jazykového kurzu podľa jeho požiadaviek uvedených v registračnej prihláške.

5. Zmeškané hodiny

5.1. Za neúčasť študenta na výučbe neposkytuje Spoločnosť žiadnu finančnú kompenzáciu. V odôvodnenom prípade (absencia na základe predloženia lekárskeho potvrdenia) bude študentovi ponúknutá možnosť nahradiť si zameškané hodiny v inej skupine na rovnakej úrovni, ak takáto existuje.

6. Certifikát a úrovňové skúšky

6.1. Každý študent má po zložení úrovňových skúšok minimálne na 70 % nárok na získanie certifikátu o absolvovaní kurzu.

  • V prípade nezloženia úrovňovej skúšky je študent povinný opakovať skúšku v najbližšom termíne, ktorý bude Spoločnosťou oznámený výveskom na informačnej tabuli.
  • V prípade, že študent nezloží úrovňovú skúšku na tretí pokus, môže byť preradený do nižšej vedomostnej úrovne.
  • Certifikát je vydaný na základe písomnej alebo ústnej žiadosti.
  • Certifikát nie je vystavovaný automaticky.
  • V prípade neabsolvovania alebo neúspešného zloženia prvého termínu úrovňovej skúšky, určí spoločnosť študentovi prvý náhradný termín konania úrovňovej skúšky. Druhý a každý ďalší náhradný alebo opravný termín konania úrovňovej skúšky je spoplatnený podľa aktuálneho cenníka Spoločnosti

7. Odstúpenie od zmluvy

7.1. Spoločnosť môže z dôvodu naplnenia kapacít kurzu od zmluvy odstúpiť. Prednosť majú skôr platiaci študenti. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet Spoločnosti.

7.2. Spoločnosť si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej so študentom a zrušiť bez náhrady účasť študenta v kurze, a to v prípade, že svojim chovaním ohrozuje majetok alebo zdravie ostatných účastníkov kurzu alebo zamestnancov a pedagógov Spoločnosti alebo závažným spôsobom narušuje priebeh kurzu.

7.3. Spoločnosť je oprávnená odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak študent neuhradí dohodnuté kurzovné v lehote jeho splatnosti.

8. Zmeny podmienok

8.1. Akékoľvek zmeny v týchto obchodných podmienkach budú realizované v písomnej forme so súhlasom oboch zúčastnených strán.

9. Ochrana osobných údajov

9.1. Spoločnosť  sa pri spracovaní osobných údajov študenta riadi Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a odo dňa 25.5.2018 aj v súlade s Nariadením EP a Rady/EÚ/2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov /ďalej  "GDPR" a  v znení neskorších predpisov(ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Spoločnosť zhromažďuje, spracováva a využíva osobné údaje študenta na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje študent  ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch so študentom  alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť študenta.

9.2. Študent vyplnením prihlášky v písomnej alebo on-line forme poskytuje svoje osobné údaje a  súhlasí s ich spracovaním na dohodnutý účel Spoločnosti. 

9.3. Študentom poskytnuté osobné údaje  budú manuálne alebo pomocou prostriedkov výpočtovej techniky spracovávané Spoločnosťou ako prevádzkovateľom, alebo osobou osobitne k tomu poverenou, ktorá je na základe písomnej zmluvy poverená spracovaním osobných údajov ako sprostredkovateľ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z..

9.4. Študent výslovne berie na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté mu zo strany Spoločnosti sú predmetom práv duševného vlastníctva. Za týmto účelom sa Študent výslovne zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by bez predchádzajúceho súhlasu oprávnenej osoby zasiahol do týchto práv, a to najmä vyhotovením rozmnožením (kópii) materiálov.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 25.5.2018.

 

BRICK BY BRICK | Malacky
Detské centrum AnKo
Záhorácka 5272/21
901 01 Malacky (pri knižnici)

0904 682 466 / hravou.formou@anko-kurzy.sk  

facebook youtube

 
 
Lego® is a trademark of the Lego Group of Companies which does not sponsor, authorize or endorse this site.

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s ich využitím. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením Vášho prehliadača. Viac informácií